Kyoto, Japan, July 2003


Nanzen-ji

Nanzen-ji Rooftops & Ironwork

Nanzen-in Upper Shrine

Ginkaku-ji

Bound Trees

Kyoto Misc

walkway.jpg
incense.jpg
interior_doors.jpg
sosui_suido-bashi.jpg
tiger-and-cubs_garden.jpg
zen_garden_2.jpg
beautification_enforcement_area.jpg
beautification_enforcement_area.jpg


Beautification Enforcement Area

I was concerned that I might not be beautiful enough, but no-one asked me to cover up...


Back to Personal