Kyoto, Japan, July 2003


Nanzen-ji

Nanzen-ji Rooftops & Ironwork

Nanzen-in Upper Shrine

Ginkaku-ji

Bound Trees

Kyoto Misc

ginkaku-ji_1.jpg
ginkaku-ji_3.jpg
ginkaku-ji_gardens_1.jpg
ginkaku-ji_grove.jpg
ginkaku-ji_gulley.jpg
ginkaku-ji_stream.jpg
ginkaku-ji_tree_fence.jpg
ginkaku-ji_1.jpg


Ginkaku-ji 1

The "Silver Pavilion," built in 1482.


Back to Personal